Argumente pentru infiintarea de centre cu educatie diferentiata pentru copii si tineri cu potential inalt, capabili de perfomanţã înaltã

1. Necesitatea dezvoltarii unor modele de bune practica in educatia timpurie:

Importanţa educaţiei de calitate la vârstă prescolară si scolară este definitorie, susţinută de concluziile Raportului Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării. Bucureşti (06 iulie 2007) pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării – unde educaţia timpurie este declarată „bun public”, „cea mai importantă perioadă a educaţiei” şi cunoaşte o atenţie specială.

2. Legislatie:

 • Recomandarea 1284 din anul 1994 a Consiliului Europei subliniaza cerinţele educaţionale speciale ale tinerilor cu potenţial excepţional.Recomandarea a scos în evidenţă şi importanţa acordării asistenţei şi sprijinului necesare acestor tineri. În timp ce, din motive practice, sistemele de învăţământ trebuie construite în aşa fel încât să ofere educaţia adecvată pentru majoritatea copiilor, întotdeauna vor exista copii cu cerinţe educaţionale speciale, pentru care trebuie să se ia măsuri speciale. Una dintre aceste categorii este cea a copiilor supradotaţi. (…) Copiii supradotaţi trebuie să poată beneficia de condiţii educaţionale adecvate, care să le permită să îşi dezvolte complet abilităţile, în beneficiul lor şi al întregii societăţi. Cu adevărat, nicio ţară nu îşi poate permite să-şi irosească talentele, iar dacă potenţialul intelectual sau de alt tip nu este identificat la timp, aceasta ar însemna o mare pierdere de resurse umane. Pentru acest scop este necesară implementarea unor măsuri adecvate.” O recunoastere la nivel european a situatiei defavorizate a copiilor supradotati si talentati si a necesitatii de a asigura acestora “conditii de invatamant adecvate, care sa le permita sa-si puna pe deplin in valoare posibilitatile, in propriul lor interes si in cel al societatii” (pct 3).

   

 • Consiliul Europei, Raspunsul Comitetului de Ministri, Septembrie 2003 precizeaza:

Copii supradotati si talentati formeaza o categorie aparte, cu nevoi speciale; copiii inzestrati si talentati (gifted & talented) se confrunta cu probleme specifice in sistemul de educatie obisnuit.

Lipsa unui cadru adecvat inzestrarii lor deosebite poate duce “pe de o parte la pierderea inaltului lor potential creativ si pe de alta parte exista riscul aparitiei alienarii, riscul abandonului scolar si al dezvoltarii unui comportament antisocial” (Consiliul Europei, Raspunsul Comitetului de Ministri, Decembrie 2004 [2]).

 • Consiliul Europei, Raport asupra educatiei copiilor gifted & talented (Rapporteur: Mr HADJIDEMETRIOU, Cyprus, Socialist Group):Copiii cu potential inalt (gifted & talented) ar trebui sa poata beneficia de conditii de educatie care sa le permita sa se dezvolte la maximum, pentru propriul lor beneficiu si beneficiul societatii ca intreg. Nici o tara nu-si poate permite cu adevarat sa epuizeze talentele si ar fi o pierdere de resurse umane sa nu fie identificate la timp orice abilitati intelectuale sau alte potentiale ale lor.
 • Conferinta Mondiala asupra Copiilor cu  Nevoi Speciale de Educatie, 1994, Salamanca:… scolile trebuie sa ofere conditii tuturor copiilor indiferent de conditiile fizice, intelectuale, sociale, emotionale, lingvistice sau oricaror alte conditii. Aceasta trebuie sa includa copii cu dizabilitati sau copii cu potential inalt (gifted), copiii strazii sau copii care muncesc, copii apartinand unor populatii nomade sau indepartate, copii apartinand minoritatilor culturale, etnice sau copii din grupuri dezavantajate sau marginalizate.
 • Conventia Universala a Drepturilor Copiilor (UNICEF), articolul 28, 29: „”Statele parti sunt de acord ca educatia copilului trebuie sa urmareasca: dezvoltarea plenara a personalitatii, a vocatiilor si a aptitudinilor mentale si fizice ale copilului”
 • Dakar World Education Forum, 2000:“… Sistemele de educatie trebuie sa fie incluzive, cautand activ copiii care nu sunt inrolati, si raspunzand flexibil circumstantelor si nevoilor tuturor copiilor…”
 • Legea 17/2007 din Romania:
  1. Subliniaza oportunitatea şi in acelasi timp necesitatea realizãrii unui cadru adecvat promovãrii educaţiei copiilor si tinerilor supradotaţi, capabili de perfomanţã înaltã, ca inestimabile resurse naţionale. Aceşti copii si tineri au nevoie de o şansã din partea societatii.
  2. Creează cadrul adecvat nevoilor actuale de descoperire, afirmare şi instruire diferenţiată, iar oportunitatea de a deschide centre specializate nevoilor speciale de educatie ale copiiilor supradotati este deosebita
  3. Sustine lansarea de programe şcolare pilot destinate introducerii metodologilor de lucru specifice educaţiei copiilor supradotaţi, formarea de specialişti în metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelenţei; diseminarea informaţiei şi problematicii psihopedagogiei excelenţei la nivelul cadrelor didactice şi asociaţiilor de părinţi; pregătirea şi promovarea unui suport informaţional privind cercetarea ştiinţifică şi consilierea în domeniul psihopedagogiei excelenţei.
  4. Reglementează constituirea traseelor curriculare diferenţiate pentru copii cu potential în centre specializate, publice sau private. Legea 17/2007 sustine înfiinţarea de Centre Locale de Instruire Diferenţiată, in cadrul cărora se va instrui personalul autorizat în descoperirea copiilor si tinerilor capabili de performanţe înalte.

Totodata, România a aderat la Uniunea Europeană, ce sustine ferm dreptul egalitatii de sanse (anul 2007 a fost anul European al Egalitatii de Sanse).

Art. 57
(1) Statul sprijina copiii si tinerii capabili de performante inalte atat in unitati de invatamant, cat si in centre de excelenta. Centrele de excelenta sunt infiintate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(2) Coordonarea actiunilor prevazute la alin. (1) este asigurata de Centrul National de Instruire Diferentiata, infiintat prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(3) Resursele umane, curriculare, informationale, materiale si financiare pentru sustinerea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte se asigura de unitatile de invatamant si de inspectoratele scolare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza olimpiade si concursuri, tabere de profil, simpozioane si alte activitati specifice si acorda burse si alte forme de sprijin material.

(5) Copiii si tinerii capabili de performante inalte beneficiaza, indiferent de varsta, de programe educative care le respecta particularitatile de invatare si de orientare a performantei. Aceste programe sunt de aprofundare a invatarii, de grupare pe abilitati, de imbogatire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat si transfer de competenta, de accelerare a promovarii conform ritmului individual de invatare.

Conţinutul Recomandării explică faptul că este necesar să li se ofere un anumit tip de învăţământ care să le permită să-si valorifice întregul potenţial. Cercetările făcute în acest domeniu arată că procentul de
copii capabili de excelenţă (superdotaţi) nu este deloc neglijabil. Conform evaluărilor făcute şi a criteriilor utilizate în diferite ţări, copiii supradotaţi reprezintă 3-10 % din populaţia şcolară. În plus,
cercetările au arătat faptul că o parte dintre aceşti copii se află în dificultate şi caută asistenţă socială instituţionalizată, spre exemplu, ca urmare a insucceselor şcolare sau abandonării studiilor.

Studiul Eurydice înregistrează şi analizează politicile educaţionale ce privesc promovarea excelenţei, precum şi principalele măsuri introduse în sistemele de învăţământ europene pentru a educa tinerii supradotaţi şi talentaţi şi pentru a încuraja formele de excelenţă de la nivelele primar şi secundar (nivelele ISCED 1-3). Studiul a fost realizat pentru întâlnirea informală a miniştrilor educaţiei pe această temă, ce a avut loc în zilele de 16 şi 17 martie 2006,în timpul preşedinţiei austriece a Consiliului Uniunii Europene. Acest studiu comparativ cuprinde 30 de ţări membre ale reţelei Eurydice. Poate fi citit integral aici.

 • Declaratia scrisa catre Parlamentul European depusă în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură referitoare la sprijinirea talentului în Uniunea Europeană de Europarlamentarii Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula:

Textul declaratiei este mai jos:
http://www.talentcentrebudapest.eu/sites/default/files/RO-European-Parliament-talent-support-Written-Declaration.pdf

PARLAMENTUL EUROPEAN
DECLARAȚIE SCRISĂ
depusă în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură referitoare la sprijinirea talentului în Uniunea Europeană
Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula
Data-limită: 19.2.2013
0034/2012

Declarație scrisă referitoare la sprijinirea talentului în Uniunea Europeană
Parlamentul European,
– având în vedere importanța acordată talentului în Strategia Europa 2020,
– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,
A. întrucât talentul și creativitatea reprezintă fundamentele inovației și competitivității;
B. întrucât orice cetățean european poate avea un talent ascuns și întrucât talentul poate fi descoperit la orice vârstă;
C. întrucât sprijinirea talentului contribuie la cultivarea respectului de sine, sporind șansele de angajare, mobilitatea și coeziunea socială, și întrucât talentul este o componentă importantă în cadrul programelor ce vizează grupurile neprivilegiate;
D. fiind profund preocupat de faptul că din ce în ce mai puține talente noi sunt descoperite în Europa;
E. luând act de Declarația de la Budapesta privind sprijinirea talentului, aprobată la 8 aprilie 2011 de reprezentanți din 24 de țări europene,
1. invită statele membre să aibă în vedere adoptarea unor măsuri cu scopul de a promova forme curriculare și extracurriculare de sprijinire a talentului, incluzând stagii de formare pentru specialiști în domeniul educației în vederea recunoașterii și dezvoltării talentului;
2. invită Comisia să considere sprijinirea talentului ca parte a „învățării non-formale” și ca o prioritate în viitoarele strategii europene, precum cele vizate de Spațiul european de cercetare și Fondul social european;
3. invită statele membre și Comisia să contribuie la dezvoltarea unei rețele de sprijinire a talentului la nivel european, reunind comunitățile care sprijină talentul, „punctele de talent” și centrele europene de talent, cu scopul de a facilita cooperarea, dezvoltarea și diseminarea celor mai bune practici de sprijinire a talentului;
4. invită statele membre și Comisia să sărbătorească Ziua europeană a persoanelor cu capacități deosebite;
5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

UNESCO: The education of gifted children in Ibero-America.

„Fiecare persoană are dreptul sa primeasca o educație care dezvoltă abilitățile sale la intregul sau potential. Garantarea acestui drept implică asigurarea egalității de șanse, oferind pentru fiecare persoană ajutor și resurse în funcție de caracteristicile si nevoile individuale. Există o recunoaștere tot mai mare a importantei considerarii diferențelelor individuale în timpul procesului de învățământ. Cu toate acestea, sistemele de educație continuă să ofere răspunsuri uniforme pentru nevoi foarte diferite. Acest lucru creează o barieră importantă pentru o învățare compelta, deplină și participarea tuturor elevilor. Un astfel de cadru mental conduce automat la a privi diferentele ca fiind in afara criteriilor normative, astfel încât toți cei care sunt în afara de ceea ce se presupune că este „normal” sunt canalizati în programe specifice, exclusi, sau pur și simplu ignorati.”

300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A